Article 547

Són documents de crèdit al portador, als efectes d’aquesta secció, segons els casos:
1r. Els documents de crèdit contra l’Estat, les províncies o els municipis, emesos legalment
2n. Els emesos per nacions estrangeres la cotització dels quals hagi estat autoritzada pel Govern a proposta de la Junta Sindical del Col.legi d’Agents.
3r. Els documents de crèdit al portador d’empreses estrangeres constituïdes d’acord amb la llei de l’Estat a què pertanyin.
4t. Els documents de crèdit al portador emesos de conformitat amb la seva llei constitutiva per establiments, companyies o empreses nacionals.
5è. Els emesos per particulars, sempre que siguin hipotecaris o estiguin suficientment garantits.

Article 548

El propietari desposseït, sigui quin sigui el motiu, pot acudir davant del jutge o el tribunal competent per impedir que es pagui a una tercera persona el capital, els interessos o els dividends vençuts o per vèncer, com també per evitar que es transfereixi a un altre la propietat del títol o aconseguir que se li n’expedeixi un duplicat.
És competent el jutge o tribunal que exerceixi la jurisdicció en el districte en què es troba l’establiment o la persona deutora.

Article 549

En la denúncia que el propietari desposseït faci davant el jutge o tribunal, hi ha d’indicar el nom, la naturalesa, el valor nominal, el número, si en té, i la sèrie dels títols; a més, si és possible, l’època i el lloc en què va esdevenir-ne propietari i la forma d’adquisició; l’època i el lloc en què va rebre els darrers interessos o dividends, i les circumstàncies que van acompanyar la despossessió.

El desposseït, en fer la denúncia, ha d’assenyalar, dins del districte en què exerceixi jurisdicció el jutge o el tribunal competent, el domicili en què se li hauran de fer totes les notificacions.”