Bo social

La nova regulació del Bo Social suposa un descompte en la factura segons el consumidor compleixi amb uns requisits de renda i situació personal i familiar determinats, que estableix el RD 897/2017 de 6 d’octubre que regula la figura del consumidor vulnerable, el Bo Social i altres mesures de protecció pels consumidors domèstics d’energia elèctrica.  El Reial Decret Llei 15/2018 de 5 d’octubre amplia aquesta cobertura.

Els beneficiaris han de ser persones físiques, per a l’habitatge habitual, amb potència contractada inferior o igual a 10kW i subministrat per una de les comercialitzadores de referència. Una novetat important  d’aquesta nova regulació respecte l’anterior és que s’amplia tant la quantitat d’energia que es pot acollir als preus amb descompte com el catàleg de circumstàncies especials i col·lectius que se’n poden beneficiar.  També es crea un programa d’ajudes destinades a calefacció, aigua calenta sanitària o cuina, el denominat Bo Social Tèrmic.

El canvi al Bo Social no suposa cap cost per al client que únicament ha d’aportar la documentació requerida juntament amb la sol·licitud a la comercialitzadora.  Informació disponible clicant aquí.

Les diferents categories de consumidors vulnerables i els corresponents descomptes aplicables els podeu trobar clicant aquí.

Un cop s’obté l’acreditació de consumidor vulnerable, la vigència del Bo Social és de dos anys, excepte si durant aquests dos anys es perd alguna de les condicions que donen dret a la percepció. Abans que finalitzi el termini de dos anys el consumidor podrà sol·licitar la renovació per dos anys addicionals mentre es mantinguin els requisits que hi donen dret.

En el cas de famílies nombroses s’aplicarà el Bo Social mentre el títol de família nombrosa sigui vigent.

Els clients que actualment estan percebent el Bo Social, hauran d’acreditar la condició de consumidors vulnerables segons el RD 897/2017 i RDL 15/2018 i sol·licitar l’aplicació del nou Bo Social abans del 31 de desembre de 2018.

Malgrat PEUSA, l’energia del Pirineu, no pugui oferir la tarifa del Bo Social, sí que té l’obligació de finançar-la a través d’una quantitat, marcada per la normativa del sector, que es trasllada als seus clients i clientes a través de les factures mensuals de consum elèctric.