El capital social

Capital social de PEUSA: 8.400.000 €, totalment subscrit i desemborsat. Es compon de 28.000.000 d’accions de 0,30 euros de valor nominal cadascuna.

Totes les accions són de la mateixa sèrie, nominatives i representades per títols que poden ser múltiples.

Autocartera

La Junta General d’Accionistes celebrada el 25 de maig de 2016 va aprovar l’autorització al Consell d’Administració per a l’adquisició derivativa d’accions pròpies amb subjecció als requisits de l’article 146 de la Llei de Societats de Capital. Aquest acord pretén evitar la dilució del capital que s’ha anat produint en els últims anys com a conseqüència de l’increment continuat del nombre d’accionistes amb percentatges de participació cada vegada més petits.

Es va acordar un preu màxim d’adquisició igual al Valor Teòric Comptable i un preu mínim d’adquisició igual al Valor Teòric Comptable menys un -30%. La durada d’aquesta autorització serà de 5 anys.

Estatuts

Podeu descarregar aquí el document dels Estatuts (pdf)