Taulell d’anuncis

Es notifica als Senyors ACCIONISTES que s’ofereixen en VENDA 7.144 accions de la Societat per un VALOR NOMINAL de 2.143,20€ *(17/02/2020).

Les persones interessades hauran de comunicar-ho a la Societat, per escrit, en sobre tancat i, indicant la seva oferta, en el termini de TRENTA DIES a partir de la data de publicació que figura en l’anunci.

L’anunci és vàlid des del dia 17/02/2020 i s’accepten les ofertes que arribin fins al dia 18/03/2020 inclòs.

A les nostres oficines es donarà informació complementària a qui ho sol·liciti.

*D’acord amb allò disposat a l’Article 14 dels Estatuts Socials

Es notifica als senyors ACCIONISTES que s’ofereix en VENDA un paquet de 151.112 accions de la Societat per un VALOR NOMINAL de 45.333,60€.

D’acord amb el què disposen els Estatuts Socials, les persones interessades hauran de comunicar-ho a la Societat per escrit, en sobre tancat i, indicant la seva oferta, en el termini de TRENTA DIES a partir de la data de publicació que figura en l’anunci.

Si hi hagués conformitat en la compra i en el preu, i hi hagués més d’un accionista que volgués adquirir les accions a un preu idèntic, es realitzarà l’operació repartint les accions venudes entre els compradors en proporció o prorrata de les que cadascú tingui en el moment d‘efectuar la transacció. Si a causa del prorrateig les accions no es poden adjudicar individualment, les que sobrin correspondran als accionistes interessats, de manera proporcional a la seva major participació.

L’anunci és vàlid des del dia 18/02/2020 i s’accepten les ofertes que arribin fins el dia 18/03/2020 inclòs.

A les nostres oficines es donarà informació complementària a qui ho sol·liciti.