Avís Legal

La utilització de la pàgina www.peusa.es (d’ara endavant, la ‘Pàgina Web’) implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les disposicions incloses en el present Avís Legal.

1. Informació general
El titular de la Pàgina Web www.peusa.es és l’entitat mercantil PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A., amb domicili al Passeig Joan Brudieu, número 17, 25700, de La Seu d’Urgell, inscrita en el Registre Mercantil de Lleida al Volum 176, Foli 1, Fulla L- 3.254, i amb C.I.F. número A-25000217 (d’ara endavant, ‘PEUSA’ o la ‘Companyia’, indistintament).

2. Propietat intel.lectual
Els drets de propietat intel.lectual de la Pàgina Web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, així com els altres elements en ella continguts són titularitat de PEUSA o de tercers, als quals correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. En conseqüència, es prohibeix als usuaris la reproducció, distribució, comunicació pública i/o transformació total o parcial d’aquests continguts sense l’autorització expressa i per escrit del seu titular.

3. Continguts
PEUSA es reserva la facultat de modificar els continguts de la Pàgina Web en qualsevol moment i sense previ avís.

PEUSA no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la Pàgina Web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements a dits continguts que puguin produir alteracions en els equips i sistemes informàtics dels usuaris, excloent qualsevol responsabilitat per danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

4. Disponibilitat i continuïtat del funcionament de la Pàgina Web
PEUSA no controla ni garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Pàgina Web, ni l’actualització dels seus continguts.

Sense perjudici de l’anterior, sempre que no concorrin causes que ho dificultin o facin impossible, quan tingui notícia de l’existència d’un error, desconnexió o falta d’actualització, PEUSA durà a terme quantes actuacions siguin necessàries per restablir la comunicació i actualitzar els continguts de la Pàgina Web.

5. Exclusió de responsabilitat
PEUSA no serà responsable de cap dany o perjudici que pogués derivar-se com a conseqüència dels errors de seguretat ni dels danys que puguin causar-se en els equips i sistemes informàtics dels usuaris de la Pàgina Web per causes alienes a la Companyia i, especialment, d’aquells derivats de:

    (i) La presència d’un virus en el sistema de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió a la Pàgina Web
    (ii) Un mal funcionament del navegador o l’ús de versions no actualitzades del mateix.

6. Legislació i fur aplicable
El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola.

PEUSA i l’usuari se sotmeten expressament a la jurisdicció dels tribunals de La Seu d’Urgell per a la resolució de qualsevol controvèrsia quant a l’aplicació, incompliment o validesa del previst en el present Avís Legal, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Aviso Legal

La utilización de la página www.peusa.es (en adelante, la ‘Página Web’) implica la aceptación plena y sin reservas por parte del usuario de todas y cada una de las disposiciones incluidas en el presente Aviso Legal.

1. Información general
El titular de la Página Web www.peusa.es es la entidad mercantil PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A., con domicilio en el Passeig Joan Brudieu, número 17, 25700, de La Seu d’Urgell, inscrita en el Registro Mercantil de Lleida en el Volumen 176, Folio 1, Hoja L- 3.254, y con C.I.F. número A-25000217 (en adelante, ‘PEUSA’ o la ‘Compañía’, indistintamente).

2. Propiedad intelectual
Los derechos de propiedad intelectual de la Página Web, su código fuente, diseño, estructura de navegación, así como el resto de elementos que contiene, son titularidad de PEUSA o de terceros, a los cuales corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos. En consecuencia, se prohíbe a los usuarios la reproducción, distribución, comunicación púbica y/o transformación total o parcial de estos contenidos sin la autorización expresa y por escrito de su titular.

3. Contenidos
PEUSA se reserva la facultad de modificar los contenidos de la Página Web en cualquier momento y sin previo aviso.

PEUSA no asume ninguna responsabilidad derivada de los contenidos enlazados desde la Página Web, siempre que sean ajenos a la misma, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en dichos contenidos que puedan producir alteraciones en los equipos y sistemas informáticos de los usuarios, excluyendo cualquier responsabilidad por daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo.

4. Disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la Página Web
PEUSA no controla ni garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la Página Web, ni la actualización de sus contenidos.

Sin perjuicio de todo lo anterior, siempre que no concurran causas que lo dificulten o hagan imposible, cuando tenga noticia de la existencia de un error, desconexión o falta de actualización, PEUSA realizará cuantas actuaciones estime necesarias para restablecer la comunicación y actualizar los contenidos de la Página Web.

5. Exclusión de responsabilidad
PEUSA no será responsable de ningún daño o perjuicio que pueda derivarse como consecuencia de los errores de seguridad ni de los daños que puedan causarse en los equipos y sistemas informáticos de los usuarios de la Página Web por causas ajenas a la Compañía y, especialmente, de aquellos derivados de:

    (i) La presencia de un virus en el sistema del usuario que sea utilizado para la conexión a la Página Web.
    (ii) Un mal funcionamiento del navegador o el uso de versiones no actualizadas del mismo.

6. Legislación y fuero aplicable
El presente Aviso Legal se rige por la legislación española.

PEUSA y el usuario se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales de La Seu d’Urgell para la resolución de cualquier controversia en cuanto a la aplicación, incumplimiento o validez de lo previsto en el presente Aviso Legal, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.