Avís Legal

La utilització de la pàgina www.peusa.es (d’ara endavant, la ‘Pàgina Web’) implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les disposicions incloses en el present Avís Legal.

1. Informació general
El titular de la Pàgina Web www.peusa.es és l’entitat mercantil PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A., amb domicili al Passeig Joan Brudieu, número 17, 25700, de La Seu d’Urgell, inscrita en el Registre Mercantil de Lleida al Volum 176, Foli 1, Fulla L- 3.254, i amb C.I.F. número A-25000217 (d’ara endavant, ‘PEUSA’ o la ‘Companyia’, indistintament).

2. Propietat intel.lectual
Els drets de propietat intel.lectual de la Pàgina Web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, així com els altres elements en ella continguts són titularitat de PEUSA o de tercers, als quals correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. En conseqüència, es prohibeix als usuaris la reproducció, distribució, comunicació pública i/o transformació total o parcial d’aquests continguts sense l’autorització expressa i per escrit del seu titular.

3. Continguts
PEUSA es reserva la facultat de modificar els continguts de la Pàgina Web en qualsevol moment i sense previ avís.

PEUSA no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la Pàgina Web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements a dits continguts que puguin produir alteracions en els equips i sistemes informàtics dels usuaris, excloent qualsevol responsabilitat per danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

4. Disponibilitat i continuïtat del funcionament de la Pàgina Web
PEUSA no controla ni garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Pàgina Web, ni l’actualització dels seus continguts.

Sense perjudici de l’anterior, sempre que no concorrin causes que ho dificultin o facin impossible, quan tingui notícia de l’existència d’un error, desconnexió o falta d’actualització, PEUSA durà a terme quantes actuacions siguin necessàries per restablir la comunicació i actualitzar els continguts de la Pàgina Web.

5. Exclusió de responsabilitat
PEUSA no serà responsable de cap dany o perjudici que pogués derivar-se com a conseqüència dels errors de seguretat ni dels danys que puguin causar-se en els equips i sistemes informàtics dels usuaris de la Pàgina Web per causes alienes a la Companyia i, especialment, d’aquells derivats de:

    (i) La presència d’un virus en el sistema de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió a la Pàgina Web
    (ii) Un mal funcionament del navegador o l’ús de versions no actualitzades del mateix.

6. Política de Privacitat
PEUSA tractarà totes les dades de caràcter personal que els usuaris li facilitin a través de la Pàgina Web (d’ara endavant, les ‘Dades’) de conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i amb la normativa que la desenvolupa. Aquestes Dades seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és PEUSA, per al seu tractament automatitzat, única i exclusivament amb les finalitats que es diran en el moment de la seva recollida.

En cas que les Dades pertanyin a menors d’edat, serà obligatori comptar amb el consentiment patern, del tutor, o del representant legal.

Els destinataris de les Dades que l’usuari faciliti a PEUSA a través de la Pàgina Web seran únicament aquells empleats de PEUSA. que precisin tenir accés a dites Dades per donar compliment a les finalitats per les quals siguin recollides en cada supòsit.

Els usuaris de la Pàgina Web poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, remetent la corresponent sol.licitud, acompanyada d’una fotocòpia del seu D.N.I. a PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A., Passeig Joan Brudieu, número 17, 25700 La Seu d’Urgell.PEUSA no assumeix cap responsabilitat quant a les ‘cookies’ que terceres persones alienes a la Pàgina Web puguin instal.lar en el disc dur de l’ordinador dels usuaris.

PEUSA podrà utilitzar `cookies´ quan l’usuari navegui per la Pàgina Web. Una `cookie´ és un fitxer que PEUSA emmagatzema en el disc dur de l’equip de l’usuari i que, sense proporcionar a la Companyia els seus noms ni els seus cognoms, permetent reconèixer el seu navegador, i rastrejar i delimitar els seus interessos, a fi de facilitar la seva navegació per la Pàgina Web. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de `cookies´, i per impedir la instal.lació de les mateixes en el seu disc dur. Preguem consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació. PEUSA no assumeix cap responsabilitat quant a les `cookies´ que terceres persones alienes a la Pàgina Web puguin instal.lar en el disc dur de l’ordinador dels usuaris.

PEUSA ha adoptat totes les mesures de seguretat legalment requerides per garantir la integritat de les Dades, així com la confidencialitat en el tractament de les mateixes, tenint en compte de l’estat de la tecnologia. No obstant això, les mesures de seguretat en internet no són inexpugnables, per la qual cosa PEUSA no garanteix que tercers no autoritzats, actuant il.legítimament, no puguin tenir accés a les Dades que els usuaris facilitin a través de la Pàgina Web. En aquest sentit, PEUSA s’eximeix, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquests accessos il.legítims i no autoritzats.PEUSA ha adoptat totes les mesures de seguretat legalment requerides per garantir la integritat de les Dades, així com la confidencialitat en el tractament de les mateixes, tenint en compte de l’estat de la tecnologia. No obstant això, les mesures de seguretat en internet no són inexpugnables, per la qual cosa PEUSA no garanteix que tercers no autoritzats, actuant il.legítimament, no puguin tenir accés a les Dades que els usuaris facilitin a través de la Pàgina Web. En aquest sentit, PEUSA s’eximeix, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquests accessos il.legítims i no autoritzats.

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’usuari manifesta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves Dades en els termes referits en els paràgrafs anteriors, únicament amb les finalitats que es diran en el moment de la seva recollida.

7. Legislació i fur aplicable
El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola.

PEUSA i l’usuari se sotmeten expressament a la jurisdicció dels tribunals de La Seu d’Urgell per a la resolució de qualsevol controvèrsia quant a l’aplicació, incompliment o validesa del previst en el present Avís Legal, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Aviso Legal

La utilización de la página www.peusa.es (en adelante, la ‘Página Web’) implica la aceptación plena y sin reservas por parte del usuario de todas y cada una de las disposiciones incluidas en el presente Aviso Legal.

1. Información general
El titular de la Página Web www.peusa.es es la entidad mercantil PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A., con domicilio en el Passeig Joan Brudieu, número 17, 25700, de La Seu d’Urgell, inscrita en el Registro Mercantil de Lleida en el Volumen 176, Folio 1, Hoja L- 3.254, y con C.I.F. número A-25000217 (en adelante, ‘PEUSA’ o la ‘Compañía’, indistintamente).

2. Propiedad intelectual
Los derechos de propiedad intelectual de la Página Web, su código fuente, diseño, estructura de navegación, así como el resto de elementos que contiene, son titularidad de PEUSA o de terceros, a los cuales corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos. En consecuencia, se prohíbe a los usuarios la reproducción, distribución, comunicación púbica y/o transformación total o parcial de estos contenidos sin la autorización expresa y por escrito de su titular.

3. Contenidos
PEUSA se reserva la facultad de modificar los contenidos de la Página Web en cualquier momento y sin previo aviso.

PEUSA no asume ninguna responsabilidad derivada de los contenidos enlazados desde la Página Web, siempre que sean ajenos a la misma, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en dichos contenidos que puedan producir alteraciones en los equipos y sistemas informáticos de los usuarios, excluyendo cualquier responsabilidad por daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo.

4. Disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la Página Web
PEUSA no controla ni garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la Página Web, ni la actualización de sus contenidos.

Sin perjuicio de todo lo anterior, siempre que no concurran causas que lo dificulten o hagan imposible, cuando tenga noticia de la existencia de un error, desconexión o falta de actualización, PEUSA realizará cuantas actuaciones estime necesarias para restablecer la comunicación y actualizar los contenidos de la Página Web.

5. Exclusión de responsabilidad
PEUSA no será responsable de ningún daño o perjuicio que pueda derivarse como consecuencia de los errores de seguridad ni de los daños que puedan causarse en los equipos y sistemas informáticos de los usuarios de la Página Web por causas ajenas a la Compañía y, especialmente, de aquellos derivados de:

    (i) La presencia de un virus en el sistema del usuario que sea utilizado para la conexión a la Página Web.
    (ii) Un mal funcionamiento del navegador o el uso de versiones no actualizadas del mismo.

6. Política de Privacidad
PEUSA tratará todos los datos de carácter personal que los usuarios faciliten a través de la Página Web (en adelante, los ‘Datos’) de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y con la normativa que la desarrolla. Estos Datos serán incorporados en un fichero el responsable del cual es PEUSA, para su tratamiento automatizado, única y exclusivamente con las finalidades que se dirán en el momento de su recogida.

En el caso que los Datos pertenezcan a menores de edad, será obligatorio contar con el consentimiento paterno, del tutor, o del representante legal.

Los destinatarios de los Datos que el usuario facilite a PEUSA a través de la Página Web serán únicamente aquellos empleados de PEUSA que precisen tener acceso a dichos Datos para dar cumplimiento a las finalidades para las cuales sean recogidos en cada caso..

Los usuarios de la Página Web pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo la correspondiente solicitud, acompañada de una fotocopia de su D.N.I. a PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A., Passeig Joan Brudieu, número 17, 25700 La Seu d’Urgell.

PEUSA podrá utilizar `cookies´ cuando el usuario navegue por la Página Web. Una `cookie´ es un fichero que PEUSA almacena en el disco duro del equipo del usuario y que, sin proporcionar a la Compañía sus nombres ni sus apellidos, permite reconocer su navegador, y rastrear y delimitar sus intereses, a fin de facilitar su navegación por la Página Web. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de `cookies´, y para impedir la instalación de las mismas en su disco duro. Rogamos consulte las instrucciones de su navegador para ampliar esta información. PEUSA no asume ninguna responsabilidad en cuanto a las ‘cookies’ que terceras personas ajenas a la Página Web puedan instalar en el disco duro del ordenador de los usuarios.

PEUSA ha adoptado todas las medidas de seguridad legalmente requeridas para garantizar la integridad de los Datos, así como la confidencialidad en el tratamiento de los mismos, teniendo en cuenta el estado de la tecnología. No obstante esto, las medidas de seguridad en internet no son inexpugnables, por lo cual PEUSA no garantiza que terceros no autorizados, actuando ilegítimamente, no puedan tener acceso a los Datos que los usuarios faciliten a través de la Página Web. En este sentido, PEUSA se exime, con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico, de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan derivarse de estos accesos ilegítimos y no autorizados.

Mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad, el usuario manifiesta su consentimiento expreso para el tratamiento de sus Datos en los términos referidos en los parágrafos anteriores, únicamente con las finalidades que se dirán en el momento de su recogida.

7. Legislación y fuero aplicable
El presente Aviso Legal se rige por la legislación española.

PEUSA y el usuario se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales de La Seu d’Urgell para la resolución de cualquier controversia en cuanto a la aplicación, incumplimiento o validez de lo previsto en el presente Aviso Legal, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.