PROGRAMA 4

Autoconsum i /o emmagatzematge

SECTOR RESIDENCIAL, PÚBLIC I TERCER SECTOR

Qui és el destinatari?

• Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
• Persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
• Comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal.
• Les entitats locals i el sector públic institucional de qualsevol Administració Pública a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, aquest últim sempre que no realitzi cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat. En cas contrari, es consideraran incloses en els programes d’incentius 2 o 3.
• Les persones jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector. En cas de realitzar alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, es consideraran incloses en els programes d’incentius 2 o 3.
• Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia, segons definició de la Directiva 2018/2001, del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2018, quan no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat. En cas contrari, es consideraran incloses en els programes d’incentius 1, 2 o 3, en funció de l’àrea en què exerceixin la seva activitat.

Tipologia subvencionable

  • Instal·lacions aïllades
  • Instal·lacions Autoconsum
  • Emmagatzematge

Actuació subvencionable

Només s’admetran actuacions iniciades amb posterioritat a la data de publicació en el BOE del present Reial decret 477/2021 ( 31 Juliol de 2021). Així mateix, les factures també hauran de ser amb data posteriors.

Documentació

  • Còpia del NIF/NIE del sol·licitant i, en el seu cas, del representant.
  • Declaració signada pel sol·licitant o pel seu representant, on consti: No es troba en cap de les situacions previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003 No ha sol·licitat o rebut altres ajudes per a la mateixa actuació o finalitat. En el cas d’autònoms (programes 4, 5 i 6), declaració relativa a la relació d’ajudes sol·licitades o rebudes sota el règim de mínims en els tres últims anys. Si el destinatari últim no és una persona física, declaració que aquest destinatari últim no està en crisi.
  • Sol·licitud d’ajuda, signada pel sol·licitant o pel seu representant.
  • Pressupost de l’empresa o empreses que realitzaran l’execució de les actuacions, de data posterior a 1 juliol 2021. En el cas de contractació pública, podrà substituir-se per l’esborrany dels plecs de licitació corresponents.
  • Per a > P 100 kW, s’aportarà informe que inclogui: pla estratègic, compliment mediambiental i valorització del 70% dels residus.
  • Declaració Responsable del Promotor del Projecte sobre la no afecció mediambiental del projecte. • Documentació necessària que permeti comprovar que el destinatari últim compleix amb els requisits establerts en cada programa d’incentius.
Sector residencial
  Potencia pic Mòdul (ajuda (€/kWp)) Mòdul cas autoconsum col.lectiu (ajuda (€/kWp))
Instal·lació Fotovoltaica
100Kwp<P<1 MWp 350 420
10 kWp<P<100 kWp 450 535
P<10 kwp 600 710
Emmagatzematge
100kWh<P<5 MWh 245
10 kWh<P<100 kWh 350
P<10 kwp 490
Sector públic i tercer sector
Instal·lacio Fotovoltaica 100kWh<P<5 MWh 650 720
10 kWh<P<100 kWh 750 835
P<10 kwp 1000 1100

Gran Empresa: Tenen més de 250 persones i un volum negoci de 50 milions d’euros o un balanç anual més elevat de 43 Milions

Mitja Empresa: Tenen fins a 250 persones i un volum negoci de menys de 50 milions d’euros o un balanç anual menor de 43 Milions

Petita Empresa: Tenen fins a 50 persones i un volum (o balanç) anual que no supera 10 milions

Vols que tramitem la teva subvenció?