L’aigua en moviment dels rius és una solució òptima per generar energia elèctrica, ja que és una font renovable i acumulable i es pot transformar en energia tot mantenint cabals ecològics. L’energia hidràulica també té efectes beneficiosos des del punt de vista hídric, ja que permet laminar la crescuda dels rius i acumular aigua per al seu consum humà i de regadiu. Juntament amb l’eòlica, la hidràulica és una de les fonts d’energia més explotades i antigues del planeta.

La generació d’energia a partir de l’aigua sempre va acompanyada de mesures preventives i correctives, ja que pot tenir impacte sobre la fauna i la flora, sobre la migració de les espècies aquàtiques, la sedimentació de llots i el control del cabal ecològic dels rius.

Una font d’energia neta i autòctona

L’energia hidràulica, com la resta de renovables, té l’avantatge de ser autòctona, neta i inesgotable. Per les seves característiques, el Pirineu té una gran tradició en mini centrals hidroelèctriques que treballen a partir d’energia hidràulica, gràcies sobretot a la possibilitat d’aprofitar la potència dels rius i de l’aigua en altura.

El professor Jordi Cunill Solà, del Departament d’Enginyeria Elèctrica de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), explica que un dels orígens d’aquestes instal·lacions és la gran quantitat de fàbriques tèxtils de la comarca del Berguedà ubicades majoritàriament a la conca del riu Llobregat entre 1840 i 1940 que necessitaven electricitat, així com donar solució a l’enllumenat públic i servei a les llars dels seus treballadors. A banda de les colònies industrials, a la zona s’hi van instal·lar algunes indústries que també van començar a aprofitar la força hidràulica.

El professor Cunill és autor d’un estudi sobre les mini centrals hidroelèctriques en concret del Berguedà, presentat el mes de juliol de 2019 a la 26a Universitat Catalana d’Estiu de la Natura, organitzada per l’Exploratori, el cicle organitzat per la UPC i l’Ajuntament de Berga, del qual des de PEUSA vam patrocinar el 5è Fòrum de Joves Talents de Catalunya.

Juntament amb l’eòlica, l’aigua és una de les fonts d’energia més explotades i antigues del planeta.

Segons dades del treball del Dr. Cunill, actualment la producció anual mitjana d’energia hidroelèctrica al món és de 4.200 TWh (4,2 x 10 elevat a 12 kWh). Això representa aproximadament el 17% del total de l’energia elèctrica produïda. La potència hidroelèctrica instal·lada a abast mundial és de l’ordre de 1.300 GW incloent 160 GW de bombament. A l’Estat espanyol és d’uns 20 GW.

Com s’aprofita la força hidràulica d’un riu?

La mecànica d’una central hidroelèctrica es basa en utilitzar l’energia potencial de l’aigua en moviment d’un riu o d’una massa d’aigua situada en altura per transformar-la en energia cinètica que posa en moviment una turbina hidràulica, alhora connectada a un generador que la transforma en energia elèctrica.

Les centrals hidroelèctriques més habituals, d’acord amb l’estudi del professor Cunill Solà, són les següents:

Concepte Denominació Característiques
Segons la forma d’utilitzar l’aigua del riu D’aigua fluent Sense reserva d’aigua o molt petita.
D’aigua embassada L’aigua prové de grans llacs o embassaments artificials mitjançant preses.
D’aigua embassada De regulació Poden emmagatzemar grans volums d’aigua i treballar amb cabals més constants.
De bombament Centrals reversibles que permeten, a més del turbinatge, el bombament o emmagatzemament d’aigua en una cota superior (energia potencial).
Per l’alçada del salt D’alta pressió Salts hidràulics superiors als 200 m. Són pròpies d’alta muntanya.
De mitja pressió Salts hidràulics d’entre 200 i 20 m. Depenen d’embassaments relativament grans.
De baixa pressió Salts hidràulics amb poc desnivell, inferior als 20 m. Es troben en amplis valls de baixa muntanya.
En funció de la potència Micro centrals Potència < 0,1 MW (100 kW)
De petita potència o mini centrals 0,1 ≤ P ≤ 1MW (1) Nota
De mitjana potència 1 ≤ P ≤ 10 MW
De gran potència P > 10 MW

(1) Nota: a l’Estat espanyol i a tot Europa es consideren fonts renovables les hidràuliques inferiors a 10 MW i es tracten com de règim especial (en molts documents se les anomena minicentrals).
Font: Prof. Jordi Cunill Solà.

Les centrals mini hidroelèctriques i altres renovables contribueixen notablement a millorar el mix energètic no contaminant i a assolir alguns dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), especialment el núm. 7 que apunta a garantir l’accés de totes les persones a fonts d’energia assequibles, fiables, sostenibles i renovables, així com el núm. 13 que posa l’accent en la necessitat de combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes.

Si no et vols perdre les últimes notícies…