RETIRADA D’AMIANT

Retirada d’amiant
i instal·lació d’autoconsum fotovoltaic

Convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades.

Qui és el destinatari?

Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, propietaris de béns immobles en els quals es desenvolupi o s’hagin desenvolupat activitats econòmiques i que tinguin cobertes i elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge.

Termini

Fins al 25 de juliol de 2023.

Documentació

 • Document acreditatiu de la propietat de l’immoble.
 • Acreditació del CNAE on està inscrita l’activitat econòmica i hi consti l’adreça de l’immoble mitjançant còpia de qualsevol document oficial (targeta d’identificació fiscal del sol·licitant, la declaració censal, l’impost d’activitats econòmiques, etc).
 • Memòria (aquest document s’ha de presentar en un format lliure). En la memòria on es descriguin els treballs a realitzar hi haurà de constar com a mínim:
  • la ubicació de l’immoble
  • els metres quadrats i/o lineals d’amiant (amb la corresponent conversió a m2)
  • descripció dels treballs a realitzar
  • fotografies dels elements d’amiant a retirar
 • En el cas de persones jurídiques públiques també caldrà adjuntar de forma obligatòria:
  • Certificat del secretari/ària o de l’interventor/a on consti la decisió de l’òrgan competent de sol·licitar la subvenció, així com el compromís d’executar l’actuació per a la qual es demana la subvenció, en cas d’obtenir-la, i, en el cas que l’ens aporti fons al projecte/activitat/actuació subvencionada, declaració conforme hi ha crèdit suficient en el pressupost de l’ens local per al pagament de la part del projecte/activitat/actuació no coberta per la subvenció.
 • Declaració responsable de la condició de PIME (si s’escau).

Què inclou i què no inclou?

A més de considerar-se subvencionable el desamiantatge de cobertes i elements d’amiant d’edificacions que inclou la manipulació retirada, així com el seu transport i tractament dels residus d’amiant, també s’inclou, si s’escau, la instal·lació de les noves cobertes així com la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Tots aquests conceptes tindran un percentatge màxim entre el 40% fins el 60% segons el tipus d’empresa.

Addicionalment, l’import màxim subvencionable té un topall d’€/m2 de coberta d’amiant retirada segons els trams següents:

Cobertes d’amiant Import màxim
de fins a 49m² 2.000 €
de 50m2 fins a 99m² 40€/m²
de 100m2 fins a 499m² 30€/m²
de 500m2 fins a 999m² 25€/m²
a partir de 1.000m² 20€/m²

 

A tal efecte, es consideren despeses realitzades aquelles que hagin estat efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

En cas d’instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta d’amiant retirada, els importa màxims subvencionables seran els següents:

Rang de potència €/kWp
P > 100 kWp 262
10 > P <= 100 kWp 318
P <= 10kWp 534

Iva

Si el beneficiari es dedueix l’IVA, aquest no és subvencionable ja que l’IVA no és un cost per a ell. En canvi, si el  beneficiari és consumidor final sense possibilitat de deduir-se’l, l’IVA és un cost, i és subvencionable.

Un cop sol·licitat l’ajut, puc començar les obres?

Sí. Malgrat que les bases reguladores ho permeten, fins que no es publiqui la Resolució d’atorgament no es garanteix ser beneficiari de l’ajut sol·licitat.

Com justifico la propietat de l’immoble?

Tal i com estableixen les Bases Reguladores, el document acreditatiu de la propietat de l’immoble, d’acord amb la normativa vigent, pot ser una nota simple registral, un certificat de domini i càrregues, l’escriptura de propietat, o altres. El document ha d’acreditar la titularitat de l’immoble, per tant s’ha d’identificar el titular de l’immoble i l’adreça de l’immoble. Si aquestes dades apareixen al certificat del cadastre o a l’IBI es podrien aportar aquests documents.

Vols que tramitem la teva subvenció?