PROGRAMA 3

Emmagatzematge a autoconsums

existents en sectors ECONÒMICS

Qui és el destinatari?

Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat, incloent:
• Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia, segons definició de la Directiva 2018/2001, d’energies renovables.
• Les empreses de serveis energètics, definides en l’RD 56/2016, que transposa la Directiva 2021/27/UE, d’eficiència energètica. (ELIMINAT Art. 11.6)

Tipologia subvencionable

  • Emmagatzematge

Actuació subvencionable

Només s’admetran actuacions iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud d’ajuda. Així mateix, les dates de qualsevol compromís en ferm d’execució, hauran de ser posteriors a la data de registre de la sol·licitud excepte en el cas de les actuacions preparatòries.

Documentació

  • Còpia del NIF/NIE del sol·licitant i, en el seu cas, del representant.
  • Declaració signada pel sol·licitant o pel seu representant, on consti: No es troba en cap de les situacions previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003 No ha sol·licitat o rebut altres ajudes per a la mateixa actuació o finalitat. En el cas d’autònoms (programes 4, 5 i 6), declaració relativa a la relació d’ajudes sol·licitades o rebudes sota el règim de mínims en els tres últims anys. Si el destinatari últim no és una persona física, declaració que aquest destinatari últim no està en crisi.
  • Sol·licitud d’ajuda, signada pel sol·licitant o pel seu representant.
  • Pressupost de l’empresa o empreses que realitzaran l’execució de les actuacions, de data posterior a 1 juliol 2021. En el cas de contractació pública, podrà substituir-se per l’esborrany dels plecs de licitació corresponents.
  • Per a > P 100 kW, s’aportarà informe que inclogui: pla estratègic, compliment mediambiental i valorització del 70% dels residus.
  • Declaració Responsable del Promotor del Projecte sobre la no afecció mediambiental del projecte.
  • Documentació necessària que permeti comprovar que el destinatari últim compleix amb els requisits establerts en cada programa d’incentius.
Gran Empresa: Tenen més de 250 persones i un volum negoci de 50 milions d’euros o un balanç anual més elevat de 43 Milions

Mitja Empresa: Tenen fins a 250 persones i un volum negoci de menys de 50 milions d’euros o un balanç anual menor de 43 Milions

Petita Empresa: Tenen fins a 50 persones i un volum (o balanç) anual que no supera 10 milions

Actuacions 5MWp<P<1Mwp 1MWp<P<100kWp P<100 kWp
Eliminació de l’amiant en cobertes per fotovoltaic 210 €/kWp 450 €/kWp 660 €/kWp
Instal·lació de marquesina 500 €/kWp

Vols que tramitem la teva subvenció?