Termini de pagament a proveïdors

En aquests gràfics es poden consultar els terminis de pagament als nostres proveïdors en l’any indicat.

La Llei 15/2010, del 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, del 29 de desembre, estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i l’obligació per a les societats de publicar de manera expressa la informació sobre els terminis de pagament als seus proveïdors en la memòria dels seus comptes anuals. El 31 de desembre de 2010, es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat la resolució corresponent, emesa per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).

Període mitjà de pagament a proveïdors 2019
HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA S.L. 32,91 dies
PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A. 44,96 dies
PRODUCTORA ELÉCTRICA URGELENSE-I, S.L. 15,90 dies