Termini de pagament a proveïdors

En aquests gràfics es poden consultar els terminis de pagament als nostres proveïdors en els anys indicats

La Llei 15/2010, del 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, del 29 de desembre, estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i l’obligació per a les societats de publicar de manera expressa la informació sobre els terminis de pagament als seus proveïdors en la memòria dels seus comptes anuals. El 31 de desembre de 2010, es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat la resolució corresponent, emesa per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).

HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA S.L. Pagaments realitzats i pendents de pagament a la data de tancament de balanç
31.12.2015 31.12.2016
Import % Import %
Total pagaments de l’exercici 12.209.216,07 100% ————— 100%
Dins del termini màxim legal 12.209.216,07 100% ————— 100%

 

PRODUCTORA ELÉCTRICA URGELENSE, S.A. Pagaments realitzats i pendents de pagament a la data de tancament de balanç
31.12.2015 31.12.2016
Import % Import %
Total pagaments de l’exercici 1.536.858,77 100% 577.990,17 100%
Dins del termini màxim legal 1.536.858,77 100% 577.990,17 100%

 

PRODUCTORA ELÉCTRICA URGELENSE-I, S.L. Pagaments realitzats i pendents de pagament a la data de tancament de balanç
31.12.2015 31.12.2016
Import % Import %
Total pagaments de l’exercici 1.891.256,03 100% 887.100,90 100%
Dins del termini màxim legal 1.891.256,03 100% 887.100,90 100%

 

PEUSA DISTRIBUCIÓ Pagaments realitzats i pendents de pagament a la data de tancament de balanç
31.12.2015 31.12.2016
Import % Import %
Total pagaments de l’exercici 1.616,46 100% ————— 100%
Dins del termini màxim legal 1.616,46 100% ————— 100%