CONDICIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE INDEXAT DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC


La fórmula de càlcul del preu horari d’energia activa Ph és la següent i aplica a l’energia neta consumida cada hora:

Ph=  [(omieh + Ret. Omie+ SSAAh + cost desviament+ Pag. Caph + Ret. REE)*(1+%Ph) +CG]x(1+taxa1.5%) + Peatges i Càrrecs

On:

Omieh: Preu horari resultant de la sessió diària del pool elèctric gestionat per l’operador del mercat, OMIE.

Publicat a www.omie.es

Ret. Omie: Retribució a l’Operador del mercat Omie establerta a la disposició transitòria 3ª de l’Ordre TED/1312/2022.

SSAAh: Preu horari resultant dels serveis d’ajust del sistema publicats per l’Operador del Mercat, REE, i qualsevol altre cost establert per llei sota aquest concepte.

Cost desviament: el concepte de desviament està inclòs en el cost de gestió d’Hidroelèctrica del Valira.

Pag. Caph: Cost del pagament per capacitat legalment establert i vigent en cada moment. Actualment establerts a l’art. 4 de l’Ordre TED/1312/2022.

Ret. REE:  Retribució a l’Operador del Sistema elèctric establerta a l’article tercer de la resolució 15/12/2022 de la CNMC per la qual s’estableix la quantia de la retribució de l’operador del sistema elèctric per al 2022.

%Ph: Coeficients percentuals de pèrdues horàries publicats per REE que apliquen a tots els components del preu excepte peatges i càrrecs.

CG : el cost de gestió d’Hidroelèctrica del Valira informat en les condicions particulars del contracte de subministrament i posteriors revisions de preu.

Taxa ocupació via pública: taxa municipal comercialització, establerta actualment en un 1,5% sobre tots els conceptes excepte peatges i càrrecs.

Peatges i càrrecs: cost del terme d’energia i potència legalment establerts corresponent als peatges d’accés segons  l’Ordre  de peatges d’accés d’energia elèctrica que publica anualment el Ministerio para la Transición ecològica y el reto demográfico.

Els valors dels Serveis d’Ajust i pèrdues seran els corresponents a la liquidació provisional A2 publicats a la pàgina de l’operador del sistema https://www.esios.ree.es/es el dia 1 del mes següent al de facturació.