La nostra xarxa

En aquestes taules podeu consultar dades significatives de la nostra xarxa de distribució:

SUBMINISTRAMENTS

2017

Nombre de subministraments en Baixa Tensió (BT) a 31/12/2017

12.171

Nombre de subministraments en Alta Tensió (AT) a 31/12/2017

10

Potència subministraments Baixa Tensió

60.785

Potència subministraments Alta Tensió

4.356

Índex de qualitat TIEPI (temps d'interrupció equivalent a la potència instal·lada en MT)

0.87
smartphone

LA XARXA

2017

Demanda total de subministraments a 31/12/2017 (kWh)

65.951.934

Kms. de línies aèries BT

148,18

Kms. de línies aèries MT

149,43

Kms. de línies soterrades BT

97,34

Kms. de línies soterrades MT

44,25

Nombre de centres transformadors

191

Nombre de subestacions 110/22kV...............................................................................

1
smartphone

La nostra xarxa

En aquestes taules podeu consultar dades significatives de la nostra xarxa de distribució: