Bases del sorteig d’un any gratuït de gas

HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA S.L., amb domicili a La Seu d’Urgell, Passeig Joan Brudieu, 17, amb C.I.F. número B-25365180 (en endavant, “VALIRA”), organitza un sorteig d’un any de consum de gas gratuït, amb un màxim de 15mil kWh (en endavant, el “Sorteig”), que es regirà per les següents bases legals (en endavant, les “Bases Legals”).

1. Àmbit temporal i territorial

El termini per a participar en el Sorteig començarà a les 17 hores del dia 18 d’octubre de 2019, i finalitzarà a les 19 hores del dia 20 d’octubre de 2019.
El Sorteig es realitzarà dintre del territori espanyol.

2. Requisits per a participar

Podran participar en el Sorteig totes aquelles persones majors de 18 anys, residents a territori espanyol, que s’hagin donat d’alta com a clients nous en el servei de subministrament de gas natural entre les 8 hores del dia 1 de setembre de 2019 fins a les 19 hores del dia 20 d’octubre de 2019.
No podran participar en el Sorteig els treballadors de VALIRA, ni de les empreses del Grup PEUSA, ni els seus familiars directes fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
En cas que resultés guanyadora alguna de les persones excloses de participació, perdrà el dret a obtenir el premi, que serà assignat a la següent persona seleccionada mitjançant el procediment previst en l’apartat 6 d’aquestes Bases Legals.

3. Gratuïtat

La participació en el Sorteig és gratuïta.

4. Mecànica del Sorteig

La persona que desitgi participar en el Sorteig haurà d’haver-se donat d’alta com a client nou en el servei de subministrament de gas natural entre les 8 hores del dia 1 de setembre de 2019 fins a les 19 hores del dia 20 d’octubre de 2019.
El participant haurà d’anar a l’estand de PEUSA situat a la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell, o a l’oficina d’atenció al client de VALIRA i omplir el formulari de participació, i acceptar aquestes Bases Legals. Només s’admetrà un formulari per participant.
La participació en el Sorteig suposa l’acceptació expressa i sense reserves d’aquestes Bases Legals, que seran accessibles a la pàgina web de PEUSA www.peusa.org.

5. Premi

El premi del Sorteig consisteix en un any de consum de gas gratuït, fins a un màxim de 15mil kWh. En cap cas es podrà canviar el premi per diners en metàl·lic o altres productes de l’empresa. En cas de baixa durant els 12 mesos de durada del premi no donaran dret a cap compensació pels mesos de regal no gaudits.

6. Elecció del guanyador

El Sorteig es realitzarà a l’estand de PEUSA de la Fira de Sant Ermengol, a les 19 hores del dia 20 d’octubre de 2019, i tindrà un únic guanyador, que serà escollit de forma aleatòria.
El nom i cognoms del guanyador seran publicats al web www.peusa.org. L’acceptació d’aquestes Bases Legals implica el consentiment del participant per a la publicació de seu nom i cognoms a www.peusa.org, en cas de resultar guanyador.

7. Comunicació del guanyador

VALIRA comunicarà el premi al guanyador mitjançant l’enviament d’un missatge a l’adreça de correu electrònic que aquest hagi facilitat en el formulari de participació.

A partir de la data de recepció de la comunicació del premi, el guanyador tindrà un termini de 48 hores per acceptar-lo, enviant una confirmació a través dels canals habilitats a aquests efectes.
Si, transcorregut dit termini de 48 hores, el guanyador no hagués confirmat l’acceptació del premi, o l’hagués rebutjat, s’escollirà un altre guanyador mitjançant el procediment establert en l’apartat 6 anterior.

8. Reserves i limitacions

L’entrega efectiva del premi queda condicionada a que el guanyador compleixi amb les condicions especificades en aquestes Bases Legals, i a la veracitat de les dades facilitades en el formulari de participació. VALIRA es reserva el dret de donar de baixa i expulsar sense previ avís a qualsevol participant que no compleixi amb els requisits de participació en el Sorteig.

VALIRA queda exonerada de qualsevol responsabilitat en cas de mal funcionament de les xarxes de comunicació electròniques que impedeixin el normal desenvolupament de la participació en el Sorteig per causes alienes a la Companyia i, especialment, per actes externs de mala fe.

VALIRA queda exonerada de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis participants, que pugui impedir la seva participació.

L’adjudicació del premi és personal i intransferible.

VALIRA es reserva el dret a efectuar canvis en el premi del Sorteig, en cas de justa causa o per motius de força major.

9. Protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals requerides als participants en el formulari de participació i, en el seu cas, al guanyador del Sorteig, són necessaris per a gestionar la seva participació en el Sorteig i, arribat el cas, per a fer efectiu el premi.

Les dades personals dels participants s’incorporaran a un fitxer, el responsable del qual és HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA S.L. amb domicili a La Seu d’Urgell, Passeig Joan Brudieu, 17, amb C.I.F. número B25365180, amb la finalitat de gestionar la participació en el Sorteig i, en el seu cas, comunicar el premi al guanyador i fer-lo efectiu. Una vegada finalitzat el Sorteig VALIRA conservarà les dades dels participants mentre siguin clients de la Companyia, i podrà enviar correus electrònics amb comunicacions comercials a aquells participants que hagin donat el seu consentiment exprés, marcant la casella habilitada a aquests efectes en el formulari de participació. Els participants que hagin donat aquest consentiment, el podran revocar en qualsevol moment, de forma unilateral i gratuïta, enviant un correu electrònic a la següent adreça: dpd@peusa.org., o donant-se de baixa directament clicant la casella “UNSUBSCRIBE” que figura en les pròpies comunicacions comercials.

El tractament de les dades personals dels participants es realitzarà conforme al Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Els participants podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, adreçant-se a HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA S.L., amb domicili a La Seu d’Urgell, Passeig Joan Brudieu, 17, o a la següent adreça de correu electrònic: dpd@peusa.org.

10. Acceptació de les Bases Legals

La participació en el Sorteig suposa l’acceptació expressa i sense reserva d’aquestes Bases Legals, que seran accessibles a la pàgina web www.peusa.org, i es dipositaran davant de Notari.

11. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Bases Legals es regiran per la legislació espanyola.
Per a resoldre qualsevol litigi, discrepància o reclamació resultants de l’execució o interpretació d’aquestes Bases Legals, les Parts es sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de La Seu d’Urgell, amb renúncia expressa al seu propi fur.