La nostra xarxa

En aquestes taules podeu consultar dades significatives de la nostra xarxa de distribució:

SUBMINISTRAMENTS

2016

Nombre de subministraments en Baixa Tensió (BT) a 31/12/2015

12.180

Nombre de subministraments en Alta Tensió (AT) a 31/12/2015

10

Potència subministraments Baixa Tensió

61.075

Potència subministraments Alta Tensió

4.356

Índex de qualitat TIEPI (temps d'interrupció equivalent a la potència instal·lada en MT)

0.83
smartphone

LA XARXA

2016

Demanda total de subministraments a 31/12/2015 (kWh)

66.801.252

Kms. de línies aèries BT

147,63

Kms. de línies aèries MT

149,43

Kms. de línies soterrades BT

98,95

Kms. de línies soterrades MT

44,24

Nombre de centres transformadors

193

Nombre de subestacions 110/22kV...............................................................................

1
smartphone

La nostra xarxa

En aquestes taules podeu consultar dades significatives de la nostra xarxa de distribució: